1-Aşağıdakilerden hangisi seyfiye ile ilgili bir terim değildir?

A)Levent B)Cebeci C)Sipahi D)Nişancı E)Yeniçeri

2-Loncada bulunan ehli hibrenin görevi nedir?

A)Üretilen ürünlerin kalitesini belirlemek
B)Lonca sistemine mensup olanlara borç para vermek.
C)Loncanın devletle ilişkilerini düzenlemek.
D)Lonca toplantılarına başkanlık etmek.
E)Hepsi

3-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde bir yönetim biçimidir?

A)Ocaklık B)Yurtluk C)Sancak D)Has E)Tımar

4-Osmanlı Devleti’nde tımar sistemiyle ulaşılmak istenen hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Askerleri teşvik etmek.
B)Devlet gelirlerini arttırma.
C)Askeri savaşa hazırlama.
D)Topraktan daha iyi yararlanma.
E)Özel mülkiyeti özendirme.

5-XVII.Yüzyılda Osmanlı imparatorluğunun bütçe açığını kapatmak için Tarhuncu Ahmet Paşa aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

A)Saray masraflarını kısmıştır.
B)Ayarı düşük paraları ortadan kaldırmıştır.
C)Lüks inşaatları durdurmuştur.
D)Ulufeleri kısmıştır.
E)Dışardan borç para almıştır.

6-Osmanlı İmparatorluğu’nda, aşağıdakilerden hangisi, askeri alandaki ıslahatlar sonucunda ortaya çıkan bir kuruluş değildir?

A)Sekban-ı cedid B)Nizam-ı cedid
C) Müsellem D) irad-ı Cedid
E) Eşkinci

7-Osmanlı Devleti’nde toprağını boş bırakan köylüden alınan vergiye ne ad verilir?

A)Öşür B)Avarız C)Çiftbozan
D)Haraç E)Cizye

8-Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde özel mülkiyet geçiş aşamalarından birisidir?

A)Yeniçeri teşkilatının kaldırılması
B)Müsadere yönteminin kaldırılması
C)Sened-i İttifak’ın kabulü
D)Dirlik sisteminin uygulanması
E)Sekban-ı Cedit’in kurulması

9-Osmanlı ülkesinde Sekban-ı Cedit’in kaldırılması üzerine aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

A)Nizam-ı Cedit B)Sürat Topçuları
C)Kara Mühendishanesi D)Eşkinci Ocağı
E)Mızıkay-ı Hümayun

10-Osmanlı Devleti, aşağıdakilerin hangisiyle ayanların varlığını tanımıştır?

A)Tanzimat Fermanı B)Sened-i İttifak
C)Islahat Fermanı D)Kanun-i Esasi
E)II.Meşrutiyet

11-Osmanlı Devletinde ilk kez ciddi ıslahatlar yapmak isteyen ve bu amaç uğrunda hayatını kaybeden padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A)I.Ahmet B)II.Osman C)IV.Murat
D)IV.Mehmet E)II.Mustafa

12-Osmanlı duraklama devrinde dirliklerin dağıtılmasında haksızlık ve adaletsizlikler ortaya çıkmış, dirlikler askerle ilgisi olmayan kişilere dağıtılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucu olarak gösterilebilir?

A)Ekonomik anlayışın değişmesi
B)Eğitim sisteminin bozulması
C)Devşirme usulünün uygulanmaması
D)Eyalet askerlerinin öneminin azalması
E)Kapıkuluların sayılarının azalması

13-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı şehzadelerinin askeri ve idari yönden yetiştirilmesi amacıyla yapılmıştır?

A)Başkentin sürekli olarak batıya taşınması
B)Başkentin sürekli batıya taşınması
C)Divan-ı Hümayunun kurulması
D)Padişahın divan toplantılarına katılması
E)Yaya ve müsellem ordularının kurulması

14-Bir yerin fethinden sonra gayrimüslimlere mülk olarak verilen topraklardır.
Bu toprak sahiplerinden gelir vergisi olarak alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Haraç B)Cizye C)Ağnam
D)Öşür E)Avarız