1. Tanım: Tarih; geçmişte yaşamış insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman belirterek sebep-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak inceleyen bilimdir.
Durum: Bir millet için önemli olan tarihi olayların ne zaman meydana geldiği değil, nasıl meydana geldiğidir. Milletler ancak bu durumu dikkate alarak gelecekteki rollerini belirleyebilirler.

Tanımla durum karşılaştırıldığında ortaya çıkabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Tarihi olaylar milletlerin geleceğe yön vermesinde etkilidir.
B) Tarih; bir olayın sebep ve sonuçlarının bilinmesidir.
C) Tarihi olayların sebeplerinin bilinmesi milletlerin geçmişi anlayıp geleceğe yön vermesini sağlar.
D) Tarihi olayların zamanını bilmek çoğu zaman olayların aydınlatılmasında etkili olmaz.
E) Millet olmak, tarihi olayların sebep ve sonuçlarının bilinmesine bağlıdır.

2. Aşağıda verilen yargılardan hangisi Mısır Krallarının dini ve siyasi otoriteyi şahsında toplandığının kanıtı sayılabilir?
A) Toprakların Kral adına ekilmesi
B) Kralın emirlerinin kanun gibi algılanması
C) Kralların korunması için piramitlerin yapılması
D) Kralların İlah-Kral olarak görülmesi
E) Rahiplerin nüfuz kazanması

3. Tarihin akışını değiştiren ve dünyadaki bütün toplumların hayatında önemli değişikliklere yol açan evrensel olaylar vardır. Bunlar tarih çağlarının belirlenmesinde esas kabul edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür olaylardan biri olamaz?
A) Yazının bulunması B) Kavimler göçü
C) İstanbul�un fethi D) Fransız ihtilali
E) Sanayi inkılabı

4. Doğu ülkeleri ile Batı ülkeleri arasında Kral Yolu�nu yaparak Ön Asya ticaretinde etkin hale gelen Lidyalılar ilk kez madeni parayı kullanmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmenin doğal sonuçlarından biri olamaz?
A) Lidya ekonomisinin güçlenmesi
B) Değiş-tokuş usulünün kalkması
C) Ticaret hayatının canlanması
D) Devletler arasındaki savaşların durması
E) Kültürel iletişimin hızlanması

5. Aşağıdakilerden hangisi Çinliler tarafından dünya kültür ve uygarlığına kazandırılan bir yenilik değildir?
A) Alfabe B) Barut
C) Matbaa D) Mürekkep
E) Pusula

6. Hz. Ömer döneminde ordugah şehirlerinin kurulmasıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?
A) Fetihlere hız kazandırmak
B) Zaman kazanmak
C) Mali düzenlemeler yapmak
D) Sınır güvenliğini sağlamak
E) Bölgeyi Müslümanlaştırmak

7. Dört Halife Dönemi ile başlayan İslam Devleti�nin sınırlarını genişletme çabaları, Emeviler Döneminde ikiye katlanmıştır. Sınırların genişlemesi sonucu değişik kültürlerle ilişkiler kurulmuştur.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde değişiklik yaptığı söylenemez?
A) İslam Mimarisi B) Halifelik Makamı
C) İslam Ekonomisi D) İslam Sanatı
E) Ordu ve Devlet Teşkilatı

8. Gaznelilerin İslam öncesi Türklerin kültürel özelliklerini koruyamadığına kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi, gösterilebilir?
A) Selçuklular ile Dandanakan Savaşı�nı yapması
B) Gazne�nin bilim merkezi haline getirilmesi
C) Bilim ve edebiyatta Arapça ve Farsça�nın kullanılması.
D) Farklı toplumlar üzerinde egemenlik kurması
E) Adını kurulduğu yerden alması

9. Miryokefalon Savaşı, Bizans Devleti�nin Türkleri Anadolu�dan atmak amacıyla düzenlediği son saldırıdır.

Bizans, bu savaşta yenildiğine göre, Miryokefalon Savaşı�nın aşağıdakilerden hangisini kesinleştirdiği söylenebilir?

A) Anadolu�nun Türk yurdu olmasını
B) Bizans Devleti�nin yıkılışını
C) Anadolu beyliklerinin yıkılışını
D) Türklerin Balkanlar�a geçişini
E) Anadolu Türk birliğinin dağılmasını

10. Anadolu Selçuklu Hükümdarı II. Kılıçarslan taht kavgalarını önlemek için ülkesini on bir oğlu arasında paylaştırdı.
II. Kılıçarslan�ın bu davranışının hukuki dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ülkenin hükümdarın malı sayılması
B) Kardeş katli kanunun geçerli olması
C) Merkezi devlet anlayışının geçerli olması
D) Ekber ve erşed kanununun geçerli olması
E) Ülkenin, hanedanın malı sayılması

11. Osmanlıların mensup olduğu Kayı Boyu�nun 13. yüzyılda Anadolu�ya göç etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?(¢)
A) Moğol baskısı
B) İç çekişmeler
C) Yaşanan kıtlık
D) Yeni yurt arayışı
E) Anadolu�ya davet edilmeleri

12. İstanbul�un fethinin Avrupa�da yaşanan kültürel gelişmeleri etkilediğine kanıt olarak, aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Derebeylik rejiminin yıkılması
B) İstanbul�dan giden bilim adamlarının İtalya�da Rönesans hareketlerine katılması
C) Coğrafi Keşiflerin başlaması.
D) Reform Hareketleri�nin yapılması
E) Burjuva sınıfının zenginleşmesi

13. Kutsal emanetler ve halifeliğin Osmanlılara geçmesi aşağıdaki olaylardan hangisinin bir sonucudur?
A) İstanbul�un fethinin
B) Otlukbeli zaferinin
C) Çaldıran zaferinin
D) Irakeyn seferinin
E) Ridaniye zaferinin

14. Kanuni Osmanlı tahtına geçtiğinde Macarlar Kanuni�nin hükümdarlığını tebrik etmemiş, vergilerini göndermemiş ve kendilerine gönderilen elçiyi öldürmüşlerdir. Kanuni bunun üzerine Belgrat seferine çıkmıştır.

Bu bilgiye göre Osmanlı devletinin Macaristan seferine çıkmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Süleyman�ın şahsi ihtirası
B) Macarların Erdel�e saldırması
C) Fransa Kralının zor duruma düşmesi
D) Osmanlı devletinin siyasi itibarını kurtarmak istemesi
E) Osmanlı ekonomisinin dış piyasaya yönelik olması

15. Osmanlı İmparatorluğu 1699 Karlofça Antlaşması ile gerileme dönemine girmiş ve Avrupa devletlerine karşı üstünlüğünü kaybetmiştir.
Karlofça Antlaşması�nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti�nin Avrupa�da üstünlüğü Avusturya�ya kaptırdığına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Podolya ve Ukrayna Lehistan�a verilecek
B) Macaristan�ın büyük Sivas Kongresi�yle bir bölümü Avusturya�ya bırakılacak
C) Mora ve Dalmaçya kıyıları Venedik�e verilecek
D) Anlaşma 25 yıl sürecek ve Avusturya�nın garantörlüğünde olacak
E) Erdel ve Hırvatistan�ın bir bölümü Avusturya�ya verilecek.

16. Çok uluslu devletler ile mutlakıyetle yönetilen devletler, Fransız İhtilali�nin getirdiği aşağıdaki kavramlardan hangilerinden daha çok etkilenmişlerdir?
A) Liberalizm-Güçler birliği
B) Milliyetçilik-Demokrasi
C) Eşitlik-Özgürlük
D) Milliyetçilik-Adalet
E) Özel Mülkiyet-Adalet

17. Bir toplumda bilim ve fen gerekiyorsa bunları hem kadın hem de erkek elde etmelidir. Kadınlar da erkekler gibi eğitimin bütün imkanlardan yararlanabilmelidir..

Bu durum, aşağıdaki ilkelerden hangisini kapsar?
A) Halkçılık B) Cumhuriyetçilik
C) Milliyetçilik D) Devletçilik
E) İnkılapçılık

18. I. Dünya Savaşı�nın çıkış sebeplerine genel olarak bakıldığında; siyasi ve ekonomik güç elde etmek için büyük bir rekabetin var olduğu görülür. Buna göre I. Dünya Savaşı�nın başlama evresi öncesi Avrupa�da meydana gelen gelişmelerden hangisi temel unsur olarak savaşın çıkmasına zemin hazırlamıştır?
A) Sömürgecilik B) Pazar arayışı
C) Bloklaşma D) Hammadde arayışı
E) Sanayi inkılabı

19. Osmanlı Devleti�nde hukuk üstünlüğü prensibi Tanzimat�la başlamış bunun devamında Meşrutiyet ilan edilmiştir.

Osmanlıda gerek Tanzimat Fermanının yayınlanması, gerek Meşrutiyetin ilan edilmesi aşağıdakilerden hangisinin geliştiğinin bir göstergesidir?
A) Milliyetçilik düşüncesinin
B) Laik anlayışın
C) Pozitif eğitimin
D) Sömürgecilik anlayışının
E) Anayasal hareketlerin

20. Fransız ihtilaliyle birlikte; hürriyet, milliyet eşitlik, demokrasi fikirleri hızlı bir yayılma ve kabul görme sürecine girdi.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin oluşmasından ihtilalin etkilerinden söz edilemez?
A) Macarların Avusturya yönetimine başkaldırması
B) 1815 Viyana Kongresinin toplanması
C) Osmanlı�da ayrılıkçı hareketlerin başlaması
D) 1830 ve 1848 ihtilallerinin gerçekleşmesi
E) Kromvel Devrimiyle İngiltere�de krallığın yeniden kurulması

21. Damat Ferit Paşa�nın, Türk Milleti�nin kurtuluşu için düşündüğü çare olan manda ve himaye, milletin temsilcileri tarafından aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle kesin olarak reddedilmiştir?
A) Erzurum Kongresi�yle
B) Misak-ı Milli�yle
C) Amasya Genelgesi�yle
D) Sivas Kongresi�yle
E) 1921 Anayasası�yla

22. Aşağıdakilerden hangisi, bir toplumda Cumhuriyetçilik ilkesine uyulmasının etkilerinden biridir?
A) Irkçılığa karşı çıkılması
B) Töre ve geleneklerin değişmesi
C) Ekonomik alanda devlete ve halka yükümlülük getirmesi
D) Halkın dinini seçme ve vicdan özgürlüğünün olması
E) Egemenlik hakkının ulusa verilmesi

23. Mondros Ateşkes Antlaşması�nın imzalanmasından sonra Anadolu�da �Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri� kurulmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Türk halkının bağımsız yaşamak istediğinin
B) Osmanlı Devleti�nin devam edeceğinin
C) işgallerin durdurulduğunun
D) TBMM�nin çalışmaya başladığının
E) Ateşkes hükümlerinin halk tarafından kabullenildiğinin

24. Bölgesel savunma amacıyla kurulan aşağıdaki cemiyetlerden hangisi, gerçekleştirdiği çalışmalarla ulusal direnişin başlamasına neden olmuştur?
A) Kilikyalılar Cemiyeti
B) Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
C) Redd-i İlhak Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Cemiyeti
E) Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

25. Aşağıdaki Osmanlı şehirlerinden hangisini, İtilaf Devletleri birlikte işgal etmişlerdir?
A) Musul B) Urfa
C) İstanbul D) Zonguldak
E) İzmir

CEVAP ANAHTARI

1.C 2.D 3.E 4.D 5.D 6.A 7.B 8.C 9.A 10.E 11.A 12.B 13.E 14.D 15.D 16.B 17.A 18.C 19.E 20.E 21.D 22.E 23.A 24.B 25.C