1) Fatih’ in İstanbul’ u fethi,Avrupa’ da bütün Ortaçağ boyunca hakim olan derebeylik rejiminin yıkılmasında ve merkezi krallıkların güçlenmesinde etkili olmuştur.

Bu durum aşağıdakilerin hangisinin bir sonucudur?

A) Bizanslı bilginlerin İtalya’ da Rönesans’ın başlamasında etkili olmalarının
B) Ortaçağın bitip,Yeniçağın başlaması
C) İpek yolu ticaretinin Osmanlı kontrolüne girmesinin
D) Silah teknolojisinin sağlam surları yıkabilecek şekilde gelişmesinin
E) Ortodoks Patrikhanesi’ nin Osmanlı himayesinde varlığını sürdürmesinin


2) Aşağıdaki olaylardan hangisi önce bir iç sorun iken daha sonra bir dış sorun haline gelmiş ve Osmanlı Devleti’ nin dış siyasetini etkilemiştir?

A) Cem Sultan Olayı
B) Celali Ayaklanmaları
C) Yeniçeri Ayaklanmaları
D) Canberdi Gazali İsyanı
E) Kapitülasyonların Venedik’ e verilmesi


3) II. Mehmet döneminde İstanbul ve Kırım’ ın fethi sonucu İpek Yolu Osmanlı Devleti’ ne geçmiştir.Yavuz Sultan Selim’ in Mısır’ ı almasıyla Baharat Yolu Osmanlı hakimiyetine geçmiş, fakat bu yoldan yeteri kadar yararlanılmamıştır.

Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Venedik’ e kapitülasyonların verilmesi
B) Coğrafi keşiflerle Avrupalıların yeni ticaret yoları bulması
C) Ticaretin gayri Müslimlerin elinde bulunması
D) Devletin zayıflamasıyla ticaret yollarının güvenliğinin sağlanamaması
E) Süveyş Kanalı projesinin başarısız olması


4) Yavuz Sultan Selim’ in Mısır seferinin sonuçlarından hangisi Osmanlı Devleti’ nin teokratik bir yapı kazanmasında etkili olmuştur?

A) Memlüklü Devleti’ nin yıkılması
B) Baharat yolunun Osmanlının kontrolüne geçmesi
C) Halifeliğin Osmanlı hanedanına geçmesi
D) Kutsal emanetlerin İstanbul’ a getirilmesi
E) Dulkadiroğulları beyliğinin yıkılması


5) Coğrafi keşifler ile ticaret yolları değişmiş, bu durum Osmanlı Devleti’ ni olumsuz etkilemiştir. Osmanlı Devleti bu durumu çeşitli faaliyetlerle engellemeye çalışmıştır.

Bu durumda Osmanlı Devleti’ nin aşağıdakilerden hangisini korumak istediği söylenebilir?

A) Askeri üstünlüğünü
B) Siyasi otoritesini
C) Merkezi otoriteyi
D) Egemenlik haklarını
E) Ekonomik çıkarlarını


6) Osmanlı Devleti ile Fransa arasında 1533 tarihinde imzalanan ticaret anlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi, antlaşmanın devletler arası eşitlik prensibine uygun olduğunu gösterir?

A) Türk tüccarları da Fransız ülkesinde ve sularında aynı haklara sahip olacaktır.
B) Fransız ticaret gemileri Osmanlı limanlarından serbestçe faydalanabilecektir.
C) Fransız tüccarlardan diğer tüccarlardan daha az vergi alınacaktır.
D) İki ülke tüccarları arasındaki davlara Türk mahkemeleri bakacaktır.
E) Osmanlıya yerleşen Fransızlar din ve vicdan hürriyetine sahip olacaktır.


7) - Çaldıran Savaşı (1514)
- Mercidabık Savaşı (1516)
- Ridaniye Savaşı (1517)

Yukarıdaki savaşların ortak amacı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Baharat yolunu denetim altında tutmak
B) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak
C) Memlüklü Devleti’ ne son vermek
D) Dulkadiroğulları beyliğine son vermek
E) İslam Dünyasında siyasi birliği sağlamak


8) 1535’ te imzalanan Osmanlı – Fransız ticaret antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti’ nin hukuk alanındaki egemenliğini sınırladığı söylenebilir?

A) Antlaşma, iki hükümdar da hayatta olduğu müddetçe geçerli olacaktır.
B) Fransız ticaret gemileri Osmanlı sularında serbestçe dolaşabilecektir.
C) Osmanlı sınırlarında ölen Fransız tüccarların malları Fransa’ daki varislerine verilecektir.
D) Osmanlı toprağındaki Fransızlar arasındaki davalara Fransız Konsolosluğu bakacaktır.
E) Osmanlıdaki Fransızlar din ve vicdan hürriyetine sahip olacaktır.


9) Aşağıdakilerin hangisi Fatih’ in İstanbul’ u kuşatmak amacıyla yaptığı hazırlıklardan biri değildir?

A) Edirne’ de büyük topların dökülmesi
B) Rumeli’ ye ordu göndermesi
C) Devşirme kökenli yönetime getirmesi
D) Rumeli Hisarını yaptırması
E) Bizans’ a gelebilecek yardım yollarını kesmesi


10) Aşağıdakilerin hangisi İstanbul’ un fethini zorunlu kılan nedenlerden biri olamaz?

A) Protestanları destekleme zorunluluğu
B) Rumeli’ de hakimiyet sağlama isteği
C) Bizans’ ın Osmanlı taht kavgalarına karışması
D) İstanbul’ un Osmanlı güvenliğini tehdit etmesi
E) Şehzadeleri birbirlerine karşı kışkırtması


11) Osmanlı Devleti’ nde ilk kapitülasyon hangi devlete, hangi padişah zamanında verilmiştir?

A) Fransa – II. Beyazid
B) Venedik – II. Mahmut
C) Fransa – Kanuni
D) Rusya – II. Abdülhamit
E) İngiltere – I. Mahmut


12) İstanbul’ un fethinden sonra bazı devletler zarar görmüşlerdir. Bunların başında gelen iki devlet Venedik ve Ceneviz’dir.

Bu devletlerin İstanbul’ un fethinden zarar görmeleri hangi özelliklerinden kaynaklanmaktadır?

A) Şehir devletleri olmalarından
B) Hıristiyan olmalarından
C) Bizans ile dost olmalarından
D) Deniz ticareti ile uğraşmalarından
E) Köklü bir medeniyete sahip olmalarından


13) Yükselme devrinde, Osmanlı Devletinden görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Osmanlı Devleti’ nin uluslararası önemine bir kanıt olarak gösterilemez?

A) Sınırların üç kıtaya yayılması
B) Avrupa siyasetine karışıp, yön vermesi
C) Anadolu’ da Türk birliğinin sağlanması
D) Zamanın en güçlü devleti olması
E) Kültür ve uygarlık bakımından zirveye ulaşması


14) Sokullu Mehmet Paşa döneminde görülen gelişmelerden hangisi, ileriki dönemlerde Osmanlı devletinin ekonomik durumu üzerinde olumsuz gelişmelere ortam hazırlamıştır?

A) Kıbrıs’ ın fethi
B) İngiltere ile kapitülasyon antlaşması yapılması
C) Girit’ in alınması
D) Süveyş Kanal projesinin düşünülmesi
E) Sakız adasının fethi

1.D 2.A 3.B 4.C 5.E 6.A 7.A 8.D 9.C 10.A 11.C 12.D 13.C