1. Savaşlarda bazen yenilenler öylesine bitkin ve perişan hale gelirler ki hiçbir şart ve koşul ileri sürmeden teslim olurlar.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın,
I. Boğazlar açılacak ve İtilaf Devletleri’nce işgal edilecek
II. İtilaf Devletleri güvenlikleri açısından tehlikeli gördükleri yeri işgal edebilecek.
III. Deniz ve demiryolları İtilaf Devletleri’nin kontrolüne bırakılacak.
Hükümlerinden hangileri verilen bilgiyle doğru orantılıdır?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

2. Mustafa Kemal Paşa’ya göre Osmanlı devleti Mondros’u kabul etmekle kayıtsız şartsız teslim olmuştu.
Mondros’un,
I. İtilaf devletleri stratejik noktaları işgal edebilecektir.
II. Türklerin elindeki esirler serbest bırakılacak
III. Güvenliğin sağlanması dışındaki Osmanlı askerleri terhis edilecektir.
Hükümlerinden hangilerinde kayıtsız şartsız teslimiyet açıkça görülmektedir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

3. Mondros Ateşkesi azınlıklar tarafından memnuniyetle karşılanırken Türkler tarafından tepkiyle karşılanmıştır.
Mondros’un Türkler tarafından tepkiyle karşılanması,
I. devletin asli unsuru olmaları,
II. bağımsızlık düşüncesiyle hareket etmeleri,
III. devlet yönetiminde görevler almaları
Durumlarından hangileriyle doğrudan ilişkilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

4. I. Dünya Savaşı sırasında imzalanan gizli Antlaşmalarla Anadolu’dan Yunanistan’a toprak verilmediği halde Mondros sonrasında başlayan işgallerde Yunanistan’ın İzmir’i işgal ettiği görülmüştür.
Bu durum,
I. paylaşım planlarında değişiklik yapıldığı,
II. İtilaf Devletleri’nin fikirlerinde değişim olduğu,
III. Wilson İlkerlerinin tam anlamıyla uygulanmak istendiği
Yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

5. Mondros Ateşkesi sonrasında,
I. ülkenin İtilaf Devletlerinin baskısı altına girmesi,
II. yönetim boşluğunun doğması,
III. Türklerin direniş cemiyetleri kurması
Durumlarından hangileri azınlıkların bölücü amaçlı çalışmalar yapmalarını kolaylaştırmıştır?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

6. Mondros’a imza atan bazı delegeler Doğu Trakya’nın tamamen kurtarılacağına ve Batı Trakya’da yaşayan Türklere bazı haklar tanınacağına inanıyorlardı.
Bu durum, imza atan Osmanlı delegeleriyle ilgili,
I. Wilson ilkelerine güvenmektedirler.
II. Ateşkes hükümlerini anlamaktan uzaktırlar.
III. Ülke bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunmuşlardır.
Yargılarından hangilerini doğrulamaz?
A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

7. Mondros Ateşkesi’ni imzalamaya giden Rauf Bey işgal eylemlerine Yunanlıların katılmamasını antlaşma metnine koydurmak istemiş, fakat bunda başarılı olamamıştır. İngiliz Amiral Caltrophe, Rauf Bey’e bir mektup vererek Osmanlı Hükümeti’nin bu istediğini kendi hükümetine bildireceğini belirtmiştir.
Bu durum,
I. Osmanlı Devleti’nin işgallerin kaçınılmaz olduğunu bildiği,
II. İtilaf Devletlerinin Yunanlıları koruduğu ve desteklediği,
III. Osmanlı temsilcisinin işgal devletleriyle her konuda anlaştığı
Yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

8. Paris Barış Konferansı’nda Mondros’un 7. Maddesinin Ege bölgesinde uygulanmasının kararlaştırıldığı ve bu kararı uygulamakla Yunanistan’ın görevlendirildiği haberini İtalyanlar gizlice Osmanlı hükümetine ulaştırmışlardır.
İtalya’nın bu tutumu,
I. diğer İtilaf Devletleri’yle aynı görüşü paylaşmadığı,
II. Anadolu’da toprak bütünlüğünün korunmasını savunduğu,
III. Osmanlı Devleti’nin güdümünde olduğu
Yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

9. Mondros görüşmelerine giden heyetin eline verilen direktif metnindeki hükümlerden bazıları şunlardır:
I. Ateşkesin imzalandığı gün bütün cephelerdeki savaş durdurulacaktır.
II. Türk topraklarında herhangi bir noktaya asker çıkarılmayacaktır.
III. İtilaf Devletleri’nden para yardımı istenecektir.
Bunlardan hangilerinin Osmanlı’nın elinde kalan toprakların korunması anlayışla ilişkili olduğu kesinlikle savunulmaz?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III

10. Mondros Ateşkesi görüşmeleri için adı geçen Damat Ferit Paşa “Eğer İngiliz Amiral Caltrophe’a devletin toprak bütünlüğü üzerinde ateşkes yapmasını kabul ettiremezsem, hemen bir savaş gemisi isteyip doğruca Londra’ya gider ve İngiltere kralı ile buluşarak; ben senin babanın eski dostu idim, isteklerimi kabul ettiririm” demiştir.
Bu durum Damat Ferit paşayla ilgili,
I. kendisine verilecek görevin bilincinde olmadığı,
II. diplomatik açıdan yetersiz olduğu,
III. İngiltere’yle ilişkileri geliştirmeye çalıştığı
Yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

11. Mondros Ateşkesi sonrasında Osmanlı Hükümetinden gelen emir doğrultusunda orduların dağıtılması istenmiş; M.Kemal Paşa ise Mondros hükümleri aynen uygulandığı taktirde bütün vatanın işgal ve istila edilebileceğini belirtmiştir.
Mustafa Kemal Paşanın bu tutumu,
I. hükümetiyle uyum içinde çalıştığı,
II. teslimiyetten yana politika izlemesi,
III. ülke bütünlüğünün ve ulusal bağımsızlığın tehlikeye girmesini istemediği
Yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

12. Rauf Bey Mondros’a imza attıktan sonra İstanbul’a döndüğünde İngilizlerin Osmanlıları yaşatma fikrinde olduklarına inandığını, işgal edileceği söylenen İstanbul’un ve Ada’nın işgal edilmeyeceğini söylemiştir.
Mondros’un,
I. Osmanlı Devleti, doğuda, savaş öncesi sınırlarına çekilecektir.
II. İtilaf Devletleri güvenlikleri açısından tehlikeli gördükleri yerleri işgal edebileceklerdir.
III. Toros tünelleri İtilaf Devletleri’ne bırakılacaktır.
Hükümlerinden hangileri Rauf Bey’in sözleriyle çelişir niteliktedir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

Cevaplar:

1-E 2-A 3-C 4-D 5-B 6-A 7-C 8-A 9-B 10-B 11-D 12-E