soru sor

Yeni Konu aç

Konu: Teknoloji Tasarım 1.Dönem 1. Zümre Öğretmenler Toplantısı

 1. #1
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator

  2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
  TEKNOLOJİ TASARIM DERSİ 1. DÖNEM
  ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR


  Toplanti No : 1
  Toplantı Tarihi : 11.09.2008
  Toplantı Yeri : Ögretmenler Odası
  Toplantıya Katılan Ögretmenler : Neşe topaloğlu,Safiye Sandalhöl,Derya Demir
  GÜNDEM MADDELERİ:
  1. Açılış ve yoklama
  2.Zümre başkanı seçimi.
  3.Yazman seçimi.
  4. 2008- 2009Eğitim -Öğretim yılına ait tüm toplantı tutanaklarının okunup yıllık planlarının
  incelenmesi ve değerlendirilmesi.
  5. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarının
  okunması.
  6. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin okunup değişikliklere dikkat
  edilmesi
  7. Teknoloji Tasarım dersi Öğretim Programının incelenmesi ve uygulama esaslarının
  konuşulması
  8.Programların uygulanmasında karşılaşılabilecek sorunların çözümünde ortak hareket etme.
  9.Yıllık çalışma takviminin incelenmesi ve çalışılacak iş gününün tespiti.
  10.Planların yapımı ve uygulaması
  11.Ölçme ve Değerlendirme yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi ve uygulamada birlikte
  hareket etme.
  12.Müfredat Programda yer alan kuşakların (Düzen, Kurgu, Yapım )incelenmesi, ders
  planlarının nasıl yapılacağının karara bağlanması.
  13.İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 98-maddesi (mesleki çalışmaların) okunması.
  14.2504 sayılı Tebliğler dergisinde yayınlanarak yürürlüğe giren "Atatürkçülülük ile ilgili
  konuların" yıllık ve günlük planlara aktarılmasının görüşülmesi..
  15. Uygulanacak yöntem ve teknikler; araç ve gereçlerin kullanılması.
  16.Dilek ve temenniler
  17.Kapanış.
  GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:
  1. Toplantıya 11.09.2008 Perşembe günü saat13.15.00'de, Öğretmenler odasında toplantıya açılış ve yoklama ile başlanmıştır.
  2.Toplantıda oy kararı ile zümre başkanı Neşe TOPALOĞLU seçilmiştir.
  3.Toplantıda yazman olarak Derya DEMİR seçilmiştir.
  4.Bir önceki Eğitim ve Öğretim yılına ait tüm toplantı tutanakları ve yıllık planlar incelenerek
  konuların işlenişinde ve alınan kararların uygulanmasında hiç bir aksaklık olmadığı kararına varılmıştır.
  5. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na uygun Türk Milli Eğitiminin genel amaçlar
  okundu.
  6.Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği okunup değişikliklere dikkat
  edildi. Eğitim –Öğretim yılı boyunca eksiksiz yönetmeliğe uygun hareket edilecektir.
  7. Teknoloji Tasarım Dersi Öğretim Programı incelendi; Uygulama Esasları ve Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın uygulaması aşağıdaki esaslara göre düzenlenir..
  • Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 192 sayılı Kararı gereği 6,7 ve 8.
  sınıflarda yer alan Teknoloji ve Tasarım dersini. İş Eğitimi branşına atanmış Öğretmenler yürütür. • Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının hedeflenen amaçlara ulaşması için
  dersteki öğrenci sayısı 25'i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25'ten fazla olan sınıflar
  20'yi geçmeyen gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenci sayısı eşit olur.
  • Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yılsonuna kadar aynı grupla programı
  yürüterek Öğretimi gerçekleştirir. Gruplardaki kız ve erkek öğrenci sayısı dağılımının
  eşit olmasına dikkat edilir.
  • Her okul programda belirlenen en az bir mekânı, "Teknoloji ve Tasarım işliği" olarak
  düzenler. Is eğitimi alanlarına yönelik bir veya birden fazla isliği olan okullar, var olan
  bu mekânlar, Teknoloji ve Tasarım işliği olarak kabul edip kullanmaya devam eder.
  İşliği olmayan okullar, kendi olanaklar çerçevesinde ve ideal duruma yakın en az bir
  mekânı, Teknoloji ve Tasarım işliği olarak dizenler. İşlikte yer alan araç ve gereçler ve
  donanımlar, okul yönetimi tarafımdan ilgili kurumlardan istek yapılarak veya yerel
  olanaklar kullanılarak karşılanır.
  • Öğrenciler bireysel olarak yaptıkları etkinliklerini, yasadıkları sureci, araştırmalarını
  vb. çalışmalarını tasarım günlüklerine kaydeder. Yıl içinde her kuşak için değerlendirilmek üzere bir dosya hazırlar. Kuşak içinde birden fazla urun
  gerçekleştiren öğrenciler en iyi çalışmasını seçerek değerlendirilmek üzere
  öğretmenine teslim eder.
  • Öğretmen, programın "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilen açıklamaları dikkate alarak öğrencileri değerlendirir.
  • Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenleri dersin işlenişinde okulun laboratuar,
  kütüphane, bilgi teknolojileri sınıfı, görsel ve işitsel materyaller vb. öğretim
  olanaklarından; yörenin ekonomik, sosyal, tarih ve kültürel değerlerinden öğretim yılı
  başında okul yönetimiyle yapılacak planlamalar doğrultusunda yararlanır.
  • Okul dışında düzenlenecek gezi, gözlem ve araştırmaya dayalı etkinlikler, her sınıf
  düzeyi için zümre öğretmenleri tarafından planlanır.
  • Çevrede teknolojik gelişmelerle ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin, bu
  alanda çalışan uzmanların vb sınıf veya okula davet edilmesi için gerekli planlamalar
  yapılır.
  • Haftalık ders dağıtım çizelgesinde Teknoloji ve Tasarım dersi, bölünmeden iki ders
  saati olarak yer alır.
  • Kuşak içinde yer alan etkinliklere ayrılacak süre zümre Öğretmenlerince belirlenir.
  Bu belirlemede "Düzen" ve "Kurgu" kuşaklarına ait etkinliklerin birinci yarı yıl,
  "Yapım" kuşağına ait etkinliklerin ise ikinci yarıyılında uygulanacak şekilde
  planlanmasına dikkat edilir.
  • "Kurgu" ve "Yapım" kuşakları için verilen grup etkinlikleri, bireysel yapılacak
  etkinliklere yol göstermek amacıyla örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen bu
  etkinlikleri aynen uygulayabileceği gibi çevrenin ve öğrencilerin özelliklerini dikkate
  alarak değiştirip geliştirebilir.
  • Öğrencilerin yaptıkları çalışmalar, öğretim yılı sonunda okul yönetimi, alan
  öğretmenleri ve veliler tarafından organize edilecek bir teknoloji sergisiyle sergilenir
  ve tanıtılır.
  • Okul yönetimi ve Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenleri, velilerin "Teknoloji
  şenliği" etkinliklerine yardımcı olabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yaparlar.
  Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programını tamamlayan öğrencilerin;  PROĞRAMIN GENEL AMAÇLARI
  1. Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli bir
  Kişiliğe sahip olmaları,
  2. Çevresindeki olay ve mekânlar arasındaki ilişkiyi kendine has bir izlenimle değerlendirmeleri,
  3. Karsılaştıkları güçlükleri yenmek için
  4.Öz güvenini, hayal gücünü ve estetik duygularını geliştirmeleri,
  5. Kendisi ve çevresi ile barışık, rekabete ve yeni yaşantılar edinmeye uyumlu olmaları,
  6. Bağımsız olarak düşünebilme alışkanlığı edinmeleri,
  7. Özgün tasarımlar ortaya çıkarmaları,
  8. Aldığı kararları değerlendirmeleri ve sorumluluklarını taşımaları,
  9. Gelecek ile ilgili kurgular yapmaları,
  10. Teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini yenilemeleri,
  11. Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmeleri amaçlanmaktadır.


  8. Programların uygulanmasında bir sorun ile karşılaşılmamıştır. Fakat karşılaşıldığı takdirde
  zümre işbirliği ile ortak çözüm bulunup birlikte hareket edilecektir.
  9. Yıllık Çalışma Takvimi İncelendi.
  I. Dönem; II.Dönem;
  Eylül: 3 hafta Şubat: 3 hafta
  Ekim: 4 hafta Mart: 4 hafta
  Kasım: 4 hafta Nisan: 4 hafta
  Aralık: 4 hafta Mayıs: 4hafta
  Ocak: 3 hafta Haziran: 2 hafta
  TOPLAM: 18 hafta TOPLAM: 17 hafta olduğu görülmüştür.
  10. Planlar zümre öğretmenler ile birlikte yapılıp, uygulanmasında planda belirtilen sürelerde
  uyulacaktır.
  11. Teknoloji ve Tasarım dersi kılavuz kitap da belirtilen Ölçme ve değerlendirme- yöntem ve
  teknikleri kullanılacaktır ve uygulamada birlikte hareket edilecektir.
  I.DÖNEM
  Düzen Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası 1 not, Kurgu Kuşağı Öğrenci ürün Dosyası 1 not, 2
  Tanede sınıf içi etkinliklerdeki performansı notu
  II. DÖNEM
  Yapım Kuşağı Öğrenci Ürün dosyasi 1 not, 2 tanede sınıf içi etkinliklerdeki performansı notu
  İle değerlendirilecektir.
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  Ölçme ve değerlendirme, Öğrenme-öğretme sürecinde Öğrencilerin başarılarını saptamak,
  eksikliklerini belirlemek, Öğrencinin süresi içerisindeki gelişimine ilişkin geri bildirim
  sağlamak amacıyla yapılır. Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve
  öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar. Değerlendirme yapılırken Öğrencilerin;
  • Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği,
  • Üst düzey düşünme becerilerinin ne kadar geliştiği,
  • Üretim surecinde ne kadar öz güvene sahip olduğu,
  • Estetik görüşlerinin ne kadar geliştiği,
  • Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği göz Önünde bulundurulur.
  Programda Kullanılacak Ölçme ve Değerlendirme Arac ve Yöntemleri

  Görüşme (Millakat): Teknoloji ve Tasarım dersinde öğretmen Öğrencilerin anlama
  düzeylerini değerlendirmek ve çalışmalarına farklı açılımlar sağlamak amacıyla görüşme yapar.
  Gözlem: Teknoloji ve Tasarım dersinde öğretmen Öğrencilerin;
  • Soru ve önerilere verdikleri cevaplar,
  • Grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılmaları, Öğretim sürecinde yapılan görevlere gösterdikleri tepkiyi gözlemler.
  Performans Değerlendirme: Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak onların bilgi
  ve becerilerini eyleme dönüştürmelerini, gerçek yasama aktarmalarını sağlayacak durum ve
  Ödevler aracılığıyla değerlendirme yapmak biçiminde tanımlanabilir. Performans
  Değerlendirme gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır.
  Teknoloji ve Tasarım dersi kapsamında Öğrenci performansının değerlendirilmesi Öğrenci
  Ürün dosyasi kullanarak yapılacaktır.
  Öğrenci Ürün Dosyasi (Portfolio): Öğrenci ürün dosyası, kuşak süresince Öğrencilerin
  çalışmalarını, harcadığı çabayı, ürünün tüm gelişim aşamalarını kanıtlarıyla gösteren bir
  dosyadır. Öğrencinin kuşak içi etkinlikler sırasında yaptığı çalışmalarından beğendiği ve
  performansını yansıttığına inandıklarını seçmesi sonucunda oluşan öğrenci ürün dosyası, aynı
  zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme aracidir.
  Öz Değerlendirme: Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesidir. Örnek öz
  değerlendirme formları Ek -1 ve Ek-2'de verilmiştir.
  Akran Değerlendirme: Öğrencilerin, arkadaşlarının hazırladığı ödev, araştırma, proje, rapor
  vb. çalışmaları değerlendirmesidir. Akran değerlendirme formuna örnek Ek-5 formu
  verilmiştir. Öğrenciler akran değerlendirme formunu kendilerinin belirleyeceği arkadaşlarına
  uygularlar.
  Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric): Öğrencinin gerçekleştirdiği bir çalışmaya ilişkin
  performansının, belirlenen ölçütler bakımından yetersizden yetkine doğru belirleyen puanlama
  anahtarıdır. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır..
  Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı
  Dereceli puanlama anahtarı "Bütüncül" ve "Analitik" olarak iki grupta incelenebilir.
  Bütüncül dereceli puanlama anahtarı, üründeki veya çalışmadaki nitelikler hakkında genişçe
  hükümlere dayanmaktadır (Moskal, 2000; 2003).
  12. A-KUŞAKLARIN ÖZELLIKLERİ
  "Düzen" kuşağında öğrenciler; öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan
  bakarak değerlendirme doğadan, yasamdan ve kendinden yola çıkarak mekan, düzen
  geliştirirler. Yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramların
  değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) yapılandırırlar. Değişkenliği
  olmayan birimleri kullanarak Özgün düzenler (tasarım) oluştururlar. Biçimlerle oluşturduğu
  düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler. Yaratıcılıklarını; gözlem, arama,
  sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde Teknoloji ve tasarım kültürünün oluşması için
  gerekli zihinsel yapıyı geliştirirler ve alt yapıyı oluştururlar.
  "Kurgu" kuşağında öğrenciler; düşüncelerini yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan
  düşünmeyi öğrenme yönünde merak ve ilk adımlar attıran "düzen" kuşağındaki temel üzerine
  yapılandırırlar. hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı
  düşündüklerinden çözüme yönelik fikir ve hayal güçlerini yazarak, çizerek çözüme yönelik
  düşüncelerini başkaları tarafından doğru somutlaştırırlar. Anlaşılmasını sağlayacak nitelikte
  çizer ve çevresiyle paylaşırlar. Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark
  ederler.
  "Yapım" Diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut hale getirirler. (çevrelerindeki
  oluşumları gözlemleyerek somut ürünü ortaya çıkarmada kullanırlar. Tasarım sürecini,
  sorunları ile olması gerekenleri fark ederler. Tasarımlarını tanıtmaya yönelik faaliyetlerde bulunurlar. (reklam, logo v.b) Gerek gördükleri yerde inovasyonu yaparlar.
  Bu kuşakların tüm Eğitim öğretim programına uygun şekilde uygulanmasına dikkat
  edilerek yıllık planlanın hazırlanmasına özen gösterileceğine karar edildi.
  13. İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 98. maddesi (mesleki çalışmalar) okundu.
  14.2504 Sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayınlanarak yürürlüğe konan "Atatürkçülükle İlgili
  Konular" incelenmiştir. Milli Bayramlar ve "Atatürk Haftası" etkinliklerinde; Atatürk’ün
  akıl ve bilime, tekniğe, teknolojiye, sanata ve sanatçıya verdiği Önem ile ilgili konuların
  islenmesine, karar verilmiştirsunuş, buluş, basit, örnekleme, özetleme, gurup çalışması, beyin fırtınası vb. yöntem ve e tekniklerinin uygulanmasına karar verildi.
  14.M.E. B.İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36 (Değişik:20.08.2007/26619 RG)
  Teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin başarılarını, öğretim programında yer alan ölçme
  ve değerlendirme etkinlikleri esas alınarak belirlenir, denilmektedir.
  15.M.E. B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Sayı: B.08.0TTK.0.01.01/ 20.12.2006. 012641
  Beden Eğitimi, Görsel sanatlar , Teknoloji ve Tasarım Derslerinde Ölçme Değerlendirme;
  Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrenci başarısı sınavla belirlenmez. Sürecin değerlendirilmesi
  esastır. Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrencilerin başarılarının, bu ders için
  gerçekleştirecekleri etkinlik sürecinde gösterdikleri performans esas alınarak belirlenmesi ön
  görülmüştür. Ders kapsamında her üç kuşakta ortaya çıkacak ürünlerin her biri aynı zamanda
  birer proje ve performans çalışması olacağı için bu dersten ayrıca yönetmelikte öngörülen
  proje ve performans ödevi verilmez. Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrenci başarısını
  belirlemek üzere "öğrenci ürün dosyası ve gözlem formları" kullanılır.
  16. 2008-2009 Eğitim- Öğretim yılında dersimiz yeni olmasına rağmen başarılı bir yıl
  geçirilmiştir. Başarının daha da artırılması için Öğrenci-veli-Öğretmen ilişkilerine önem
  verilecektir.
  17.İyi bir eğitim - öğretim yılı geçirmek temennisiyle toplantı sona erdirildi


  Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmenleri
  NEŞE TOPALOĞLU DERYA DEMİR SAFİYE SANDALHÖL

  Dersimiz.Com
  11-09-2008
  OKUL MÜDÜRÜ
  YAŞAR


  Konularımıza Anlamsız ve Saçma Yorum Yazan Üyeler YASAKLANACAKTIR...
  Bir önceki «Teknoloji Tasarım Dersi Sene Sonu Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı» başlıklı konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
 2. #2
  babal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  çok teşekkürler


   vBulletin® ,Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright © 2017 Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0