Kaside---->
KASİDENİN ÖZELLİKLERİ
1-)Din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılır
2-)İlk beytine matla son beytine makta denir
3-)En az 33 en çok 99 beyit olabilir
4-)Mahlasın geçtiği becite taç beyit denir
5-)Kasidenin en güzel beyitine beytü’l –kasid denir
B**ÜMLERİ
1-)Nesib:belli bir tasvirin yapıldığı bölümdür
2-)Girizgah:konuya girişi temsil eder
3-)Methiye:övgü bölümü olup önemli bir kişi övülür
4-)Fahriye:şairin kendini övdüğü bir bölümdür
5-)tegazzül: kasideyle aynı ölçü ve uyakta bir gazelin yazıldığı bölümdür
6-)Dua: methiyede övülen kişiye duanın yapıldığı bölümdür
KONULARINA GÖRE KASİDELER
1-)Tevhid:Allahın varlık ve birliğini anlatan kasidelere denir
2-)Münacaat:Allaha yalvarmak ve dua etmek amacıyla yazılar kasidelerdir
3-)Naat: hz. peygamberimizin övülmesi amacıyla yazılan kaside
4-)Metbiye:din ve devlet büyüklerinin övgüsünü içeren kasideler
5-)Hicviye:önemli kişilerin veya bir takım olayların eleştirisi amacıyla yazılan kasidelerdir
6-)Mersiye:önemli bir insanın ölümünden duyulan acıların ifade edilen kasidelerdir...

Şarkı---->ŞARKININ ÖZELLİKLERİ
1-)Türklerin divan şiirine kattığı bir şiir türüdür.
2-)Halk edebiyatındaki türkünün etkisiyle oluşmuştur.
3-)Bestelenmek amacıyla yazılmış olan murabbalardır.
4-)3-5 bentten oluşurlar.
5-)Bentler dört dizelik olup her bendin sonunda tekrarlanan mısraya “nakarat” denir.
6-)Şarkı türünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi 18 yy. Şairi nedim’dir.
7-)cumhuriyetten sonra Yahya kemal Beyatlı da şarkı yazmıştır.

Türkü---->
TÜRKÜNÜN ÖZELLİKLERİ
1-)Belli bir ezgi ile 7-8-11’li hece ölçüleri kullanılarak söylenir
2-)Anonimdirler ancak söyleyenleri belli olanlar da vardır
3-)Aşk,doğa,kahramanlık,gurbet ve toplumsal olaylar işlenebilir
4-)Ezgilerine ve yörelerine göre farklı isimlendirmeler yapılabilir bozlak,türkmani,kayabaşı.....
5-)Türküler asıl sözlerin bulunduğu bölüm olan bent ve her bendin sonunda tekrar edilen kavuştak (nakarat) tan oluşurlar...Umarım tesekküre layıktır...