Belli başlı bazı divan edebiyatı şairlerinden derlenmiş divan şiiri önekleri bulacağınız Divan Şiiri Örnekleri sayfa kısa sürede geliştirilecektir.Fuzuli, Baki, Nabi, Şeyhülislam Yahya, Nedim, Şeyh Galib ve diğer bütün divan şairlerine ait elinizdeki şiirleri bize göndererek divan edebiyatı sayfamızın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

İlm kesbiyle pâye-i rif’at

Arzû-yı muhâl imiş ancak

Aşk imiş her ne var âlemde

İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak

FuzuliNe tende cân ile sensiz ümîd-i sıhhat olur

Ne cân bedende gam-i firkatinde râhat olur Ne çâre var ki firâkınla eğlenem bir dem

Ne tâli’im meded eyler visâle fırsat olur

Ne şeb ki kûyuna yüz sürmesem ol şeb ölürün

Ne gün ki kâmetini görmesem kıyâmet olur

Dil ise gitti kesilmez hevâ-yı aşkından

Nasîhat eylediğimce beter melâmet olur

Belâ budur ki alıştı belâlarınla gönül

Gamın da gelse dile bâis-i meserret olur

Nedir bu tâli’ ile derd-i Nef’i-i zârın

Ne şûhu sevse mülâyim dedikçe âfet olurNef’i

Aşka kâbil dil mi yok şehr içre yâ dilber mı yok

Mest yok meclisde bilmem mey mi yok sâgar mı yok

Gonca-i dil açılıp hâtır nice şâd olmaya

Bâğda güller mi yok gülşende bülbüller mi yok

Görmeziz bir dil ki tûtî gibi güftâr eyleye

Söyledir mi yok cihânda bilmezin söyler mi yok

Sengden dil kem mi yâ seng-i siyâhı la’l eder

Afitâb-i feyz-bahşâ-yı bülend-ahter mi yok

Niçin ebkâr-i ma’ânî beslemez erbâb-i nazm

Yoksa Yahyâ gibi üstâd-i sühan-perver mi yok

Şeyhulislam YahyaAzm-i sefer ettin dil-i nâçârı unutma

Gittin güzel ammâ bu dil-efkârı unutma

Gâhîce uyandıkça şebistân-i safâda

Şol gice olan sohbet-i hemvârı unutma

Vardıkça şeker-hâba girip bister-i nâza

Ne zehr içer dîde-i bîdârı unutma

Ben sabr edeyim derd ü gam-i hecrine ammâ

Sen de güzelim ettiğin ikrârı unutma

Ağlatmayacaktın yola baktırmayacaktın

Ol va’de-i tekrâr-be-tekrârı unutma

Yok tâkati hicrânına lutf eyle efendim

Dil-haste-i aşkın olan Esrârı unutma

Esrar DedeŞarkı

Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni

Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni

Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek

Şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni

Bend-i peyvend-i dilim ebrû-yı gaddârındadır

Rişte-i cem’iyyetim zülf-i siyeh-kârındadır

Hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârındadır

Bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni

Ey hilâl-ebrû dilin meyli sanadır doğrusu

Sûy-i mihrâba nigâhım kec-edâdır doğrusu

Râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu

Yâ savâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni

Bî-gubârım hasret-i hattınla hâk olsam yine

Sıhhatim rûh-i lebindendir helâk olsam yine

Tîğ-i gamzenden kesilmem çâk çâk olsam yine

Hâsılı beyhûde cevr etme bana sevdim seni

Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd u Mecnûn’a salâ

Yüz çevirmem olsa dünya bir yana ben bir yana

Şem’ine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana

Anlasın bîgâne bilsin âşinâ sevdim seni

Şeyh GalibBEYİTLERDil verdiğimiz yâre nigâh-i gazabından

Tasrîhe mecâl olmadı îmâ ile geçtik

NailiDers-i aşkın müşkilin Yahyâ nice halleylesin

Söyleyenler kendini bilmez bilenler söylemez

Şeyhülislam YahyaDilde gam var şimdilik lutfeyle gelme ey sürûr

Olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne

RasihKünc-i mihnetde rakîbâ beni tenhâ sanma

Kâr ger sende yatursa elemi bende yatur

Bağdadlı Rûhî
Ger derse Fuzuli ki “güzellerde vefâ var”

Aldanma ki şâir sözü elbette yalandır

Fuzuli
Cihânda âşık-i mehcûr sanma râhat olur

Neler çeker bu gönül söylesem şikâyet olur

Şeyhulislam Yahya
Derdim nice bir sînede pinhân ederim ben

Bir âh ile bu âlemi vîrân ederim ben

Nef'i
Sînede bir lahza ârâm eyle gel cânım gibi

Geçme ey rûh-i revân ömr-i şitâbânım gibi

Nedim
Biz bülbül-i muhrik-dem-i gülzâr-i firâkız

Ateş kesilir geçse sabâ gülşenimizden

Selimi
Göz yaşlı gönül zülf-i perîşânlar içinde

Kaldım karanu gecede bârânlar içinde

Taci Bey
Eczâmızı hep rîk-i beyâbân-i gam itsek

Cânâne giden nâme-i hicrâna dökülsek

Naili