. LİSESİ 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

Toplantı Tarihi: …………
Toplantı Saati:10.00
Karar No: 1
Toplantı Yeri: …………..
Toplantıya katılanlar: ……………………………..

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama. Zümre yazmanlarının seçimi.
2. Geçen yılın zümre kararlarının incelenmesi, alınacak bölümlerin belirlenmesi.
3. Zümre toplantılarının yönetmelikten okunması. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun okunması. Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin okunması. Ödev yönetmeliğinin okunması. Öğretim yılında başarı için yapılacakların karara bağlanması.
4. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında uygulanacak olan MODÜLER Programın incelenmesi ve yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi.
5. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında ÖSS ve DPY’de başarı artışı için alınacak önlemlerin sıralanması ve geçen yıldaki başarının tartışılması.
6. Müfredat programlarının incelenmesi. Derslerin genel ve özel amaçlarının planlara yansıtılması.
7. Zümreler arası işbirliğinin nasıl, nerede ne şekilde olacağının ve hangi zamanda hangi konularda kimlerle yapılacağının belirlenmesi ve ilgili zümrenin bilgilendirilmesi.
8. Belirli günler ve haftaların zümre kararlarına yansıtılması ve yapılacakların tespiti.
9. Atatürkçülük konularının her branş için plana aktarılması, işlenmesi ve derslerde ödevlerin verilmesi.
10. Ödevlerin verilmesi, toplanması, değerlendirilmesinde ortak kararın belirlenmesi. Ödev defterlerinin düzenlenmesi, yapılacak görüşmelerin ve rehberliklerin belirlenmesi.
11. Ders araç gereçlerinin korunması, bakımı ve kullanımında ortak kararların alınması, araç gereçlerin öğrenmedeki yerinin tartışılması.
12. Yeni gelen branş öğretmenlerine yapılacak yardımların belirlenmesi.
13. Türkçenin doğru kullanımı konusunda yapılacakların belirlenmesi.
14. Atölye ve laboratuarların kullanımı konularında zamanın belirlenmesi ve deney raporlarının idareye sunulması.
15. Lise birinci sınıflara yapılacak rehberliğin, tanıtım ve yönlendirmenin belirlenmesi.
16. Meslekî eğitimin ve sınavsız geçişin öğrencilere getireceklerinin anlatımında birlik.
17. Öğrencilere “vatan-millet-bayrak ve Atatürk sevgisinin verilmesi” konularında rehberlik.
18. Ortak sınavların belirlenmesi. Sınav sorularının, cevap anahtarlarının hazırlanması ve değerlendirmesinde ortak kararların alınması.
19. Zümrece eklenen gündemler.
20. Teklifler ve kapanış.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Açılış: Zümre başkanı ................., hayırlı bir eğitim-öğretim yılı olması temennisiyle toplantıyı açtı. Yapılan yoklamada bütün öğretmenlerin mevcut olduğu belirlendi. Kurul yazmanlığına oy birliğiyle Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ................. seçildi.
2. 2006-2007 Eğitim - Öğretim yılında alınan zümre kararları zümre başkanı ................. tarafından okundu. Burada alınan kararlar doğrultusunda hareket edildiği ................. tarafından belirtildi.
3. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları ve Temel ilkeleri, Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin (2,3,36,37,42,56-77,84-88,131-133,148-150.)maddeleri ile MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin (5,16,36-43,46-57.) maddeleri, ödev yönetmeliği zümre başkanı ................. tarafından okundu, birlikte inceledi. Öğrencilerin Milli beraberlik şuuru sosyal ve kültürel yönlerden zenginleştirilerek din ve vicdan hürriyetine sahip kişiler olarak yetiştirilmesi gereği üzerinde duruldu.
Başarıyı artırmak için şunların yapılması gerektiği kararlaştırıldı;
a. Soru cevap ağırlıklı aktif bir yöntemin kullanılması,
b. Öğrenme yolları ve kaynak kullanımını öğretmek,
c. Planlı çalışma yollarının verilmesi,
d. Dersin derste öğrenileceğinin verilmesi,
e. Edebiyat konularına göre kompozisyon ve dil derslerinin arasında paralellik sağlanması
f. Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması,
g. Kütüphaneden faydalanma yollarının öğretilmesi,
h. Okuduğunu anlatma ve yorum yapma çalışmalarının yapılması,
i. Üniversiteye hazırlık için Lise 3. Sınıflarda test çözümlerinin yapılması,
j. Öğrencilerin motive edilmesine ve hedefler gösterilmesine,
k. Öğrencilerin derste devamlı aktif tutulmasına,
l. Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesinin temin edilmesine,
4. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında uygulanacak olan MODÜLER Program CD’den ve Ticaret Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasından incelendi. Bu programın şimdilik daha çok meslekî derslerle ilgili olduğu görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.
5. Geçen yılki başarı ile ilgili söz alan .................; “Geçen yılki başarımız istenilen düzeye yakındı. Üniversiteye giden ve DPY’yi kazanan öğrencilerimiz oldu.” dedi. ÖSS ve DPY sınavlarında başarıyı artırmak için şu önlemlerin alınmasına karar verildi;
- Derslerde konu bitimlerinde test çözülmesi
- Dersleri öğrenci merkezli işlemek,
- Okul-veli ilişkisini sağlamak,
- Öğrencilere verimli ders çalışma yöntemleri, alan/meslek seçimi ve üniversite konularında rehberlik yapmak,
- Deneme sınavlarına ağırlık vermek
- Dersle ilgili önemli konuların kısa özetler halinde öğrencilere verilmesi
6. Yeni müfredat programının getirdiği değişikliklerle ilgili olarak Zümre başkanı .................; “Müfredat programının öncelikle öğretmen tarafından çok iyi anlaşılması ve uygulamaya yönelik yeni projeler geliştirmesi lazım.”dedi. ................. konuyla ilgili olarak “Müfredat programının lise 1 seviyesinde öğrenciye edebiyat dersini sevdirdiğini, bir romana yahut şiire nasıl bakması ve neler anlaması noktasında teknikler öğrettiğini gördük. Birinci sınıfta sıkılmadan, zorlanmadan yapılan bu edebiyat derslerinin, üst sınıflardaki öğrencilerimizde edebiyat zevki oluşturacağı kanaatindeyiz.” dedi.


Derslerin genel ve özel amaçlarının planlara geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yansıtılacağı vurgulandı.
7. .................: “Öğretimin bütünlüğü ilkesini göz önünde bulundurarak bir konuyu işlerken o konuyla ilgili olabilecek diğer ders öğretmenleriyle birlikte hareket etmemiz gerekir. Tekrarların bilginin kavranmasında önemli yer tuttuğu unutulmamalıdır. Meselâ, Türk Dili ve Edebiyatı dersinde 18 Mart’la ilgili bir parça var. Bu parçanın işlenmesin de Tarih öğretmenleriyle iş birliğine gidilmesi gerekir.” dedi. Söz alan .................; “Gezi ve anı yazılarında Coğrafya ve Tarih öğretmenleriyle iş birliği yapılabilir.” dedi. Söz alan .................: “ Dilin anlatımı aslında zaman zaman aynı. Bu sebeple bazı konularda İngilizce zümresiyle iş birliği yapılmalıdır.” dedi. Yine aynı konuda .................: “İstanbul’un Fethi, Çanakkale Zaferi, 19 Mayıs, 23 Nisan, 10 Kasım gibi günlere denk gelen derslerde Tarih zümresiyle, imlâ-noktalama konularında bütün öğretmen arkadaşlarla iş birliğine gidilmesi gerekir.” dedi.
8. Söz alan .................; “Belirli gün ve haftalarla ilgili olarak derslerimizde gereken zamanı ayırmalıyız. Yeri ve zamanı geldiğinde diğer zümre öğretmenleriyle de işbirliği yaparak öğrenciye gereken açıklamaları yapmalıyız. Belirli gün ve haftalarla ilgili derslerimizde öğrencilere şiir, kompozisyon yazma gibi çalışmalar da yaptırmalıyız dedi.
9. Yıllık planlarda Atatürk ilke ve inkılâpları ile Atatürkçülük konularının ders konularına uygun konularla iç içe dönemler halinde aktarılması amacıyla 2457 ve 2488 sayılı tebliğler dergileri incelendi. Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı ve Edebî Metinler derslerinde Atatürk’ün eserlerinden metinler seçilmesi, kompozisyon derslerinde de veciz sözlerden yararlanılması kararlaştırıldı.
10. ................., zümrece belirlenen ödev defterlerinin Türk Dili ve Edebiyatı dersinden ödev alan öğrencilere dağıtılacağını, ödev konularının ilişikte belirtildiğini söyledi. Ödevlerin veriliş zamanı Kasım ayının 2. haftası; toplama zamanı ise Nisan ayının 2. haftası olarak belirlendi.

Ödev Konuları:

Türk Edebiyatı Lise 1:

a) Hikâye ve roman incelemesi
b) Şiir ve şair incelemesi
c) Fıkra, makale, deneme ve eleştiri gibi yazı çalışmaları
d) Geleneksel Türk Tiyatrosuna ait metin incelemesi
e) Gurbet temasını işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi
f) Okunan bir romanda karakterlerin karşılaştırılması
g)Bestelenmiş beş şiirin tahlili(anlam ve biçim yönünden)
h) Atatürk’ün hayatını şiir ve resimlerle anlatan albüm oluşturma (kronolojik sunum)
ı) Şiirlerin resimlendirilmesi
i) İstanbul şiirlerinin derlenmesi ve incelenmesi
j) Çiçek motifini işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi
k) Şiir antolojisi oluşturma
l) Şair ya da yazar biyografisi hazırlatma
m) Röportaj çalışması
n) Anket çalışması

Dil ve Anlatım Lise 1 :

a) Paragraf ve paragraf çeşitleri (Roman örneklerinden)
b) Dilin tanımı, özellikleri toplum hayatındaki yeri
c) Kelimelerde anlam özellikleri
d) Metinler üzerinde ses olaylarını inceleme
e) Cümle analizinin yapılması
f) Atatürk'ün Milli Eğitimle ilgili vecizelerinin derlenmesi ve bunlardan ikisinin kompozisyon kurallarına uygun olarak açıklanması
g) Şarkılardaki "Anlatım bozuklukları" (örneklerle)
h) Seçilecek örnek metinler üzerinde ses bilgisi, kelime bilgisi, cümle bilgisi ve paragraf bilgisi doğrultusunda inceleme yapılması.

Türk Edebiyatı Lise 2:

1. Türk Edebiyatı’nın dönemlerinin incelenmesi
2. Ahmet Vefik Paşa’nın tiyatroya katkıları (Adapte ve orijinal eseri karşılaştırma,)
3. Tanzimat tiyatrosu,
4. Edebî akımlar
Yahya Kemal’in şiirlerinde İstanbul,
5. Millî Mücadele dönemi Türk edebiyatının özellikleri.
6.Türk destanları hakkında genel bilgi.
7. Kutadgu Bilig, Divanü Lügati’t-Türk ve Atabetü’l Hakayık hakkında genel bilgi.
8. Ali Şir Nevai , Hayatı, Edebi Kişiliği ve eserleri hakkında bilgi.
9. Dede Korkut Hikayeleri hakkında genel bilgi.
10. Divan edebiyatı hakkında genel bilgi.
11. Fuzuli, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi.
12. Baki, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi.
13. Nef’i ve Nabi hayatları, edebi kişilikleri ve eserleri hakkında genel bilgi.
14. Nedim, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi.
15. Tanzimat Edebiyatı 1. ve 2. dönemlerin genel özellikleri.
16. Ziya Paşa, Namık Kemal ve Şinasi’nin hayatları, edebi kişilikleri ve eserleri hakkında genel bilgi.
17. Edebiyat-ı Cedide hikaye, roman ve şiirinin genel özellikleri.
18. Tevfik Fikret, hayatı, edebi kişiği ve eserleri hakkında genel bilgi.
19. Fecr-i Ati topluluğu, özellikleri, temsilcileri ve Ahmet Haşim hakkında genel bilgi.
20. Milli Edebiyat Akımı, özellikleri ve temsilcileri hakkında genel bilgi.
21. Yahya Kemal BEYATLI, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi.
22. Mevlânâ'da evrensel sevgi anlayışı ve semâ
23. Ahmet Hamdi Tanpınar ve Evliya Çelebi’de beş şehrin ele alınması, ortak ve farklı yönlerin tespiti
24. “Medyada Edebiyat” arşivi hazırlatma
25. Hikâye ve roman incelemesi
Dil ve Anlatım Lise 2 :

1. Herhangi bir 2 sayfalık metin üzerinde sözcük türlerinin tespitinin yapılması.
2. Herhangi bir 2 sayfalık metin üzerinde cümle tahlili çalışmasının yapılması.
3. Herhangi bir konuyla ilgili yazılı anlatım çalışmaları.
4. Yapı ve anlamına göre sıfatların açıklanması
5. Edat grubu kelimelerin örneklerle işlenmesi
6. Fiilimsilerin örneklerle anlatılması
7. Kelime çeşitlerinin örneklerle işlenmesi

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2

a) Türk Dilinin tarihçesi ve dünya dilleri arasındaki yeri.
b) Kelime çeşitleri
c) Fiilimsilerin örneklerle anlatılması
d) Eski Türk Şiirinin örneklerle incelenmesi
e) Destan Motiflerinin anlatılması
f) Kutadgu Bilig isimli eserin tanıtılması
g)Divan Edebiyatının Genel Özellikleri
h) Fuzuli'nin bir gazelinin incelenmesi
i) Nedim ' in getirdiği yenilikler
j) Bir romanın okunup incelenmesi
k) Yahya Kemal' in bir şiirinin incelenmesi
l) Mehmet .Akif 'in ve eserinin tanıtılması
m) Tanzimat Sonrası Türk şiirinin genel özellikleri
n) Halk Edebiyatından bir ozan ve şiirinin incelenmesi
o) Atatürk'ün eğitim-öğretime verdiği değer
p) Söz sanatlarının örneklerle açıklanması
q) Batı Edebiyatında edebi akımlar.
r) Batı Edebiyatındaki edebi akımların Türk Edebiyatına etkileri.
s) Türk Edebiyatının dönemleri arasındaki farklılıklar ve nedenleri,
ikili karşılaştırılmaları
t) Beş Hececilerin tanıtılması,
u) Yeni Lisan Hareketinin incelenmesi,
v) Edebiyat kitabındaki şairlerden birinin tanıtılması ve bir şiirinin incelenmesi.
w) Servet- i Fünun Edebiyatında roman ve hikaye
x) Edat cinsinden kelimelerin örneklerle anlatılması,
y) Yapı ve anlamına göre sıfatlar.
z) İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı nazım şekillerinin tanıtılması

aa) Türk destanlarının sınıflandırılması Ergenekon Destanının okunarak
Milli ve estetik unsurlar bakımından incelenmesi
bb) Çeşitli eserlerin incelenmesi
cc) Yusuf Has Hacip'in ve Kutadgu Bilig adlı eserinin incelenerek
tanıtılması.
dd) Plan nedir? Plan çeşitlerinin örneklerle anlatılması,
ee) Namık Kemal'deki vatanseverlik düşüncesinin araştırılması
incelenmesi "Vatan Yahut Silistre" piyesinin incelenmesi

a) Azeri Edebiyatının tanıtımı ve Şehriyar'ın bir eserinin incelenmesi.
LİSE 3 b) Kırım Türkleri Edebiyatının tanıtımı, Cengiz Dağcı'nın bir şiirinin
incelenmesi.
c) Kırgız Türkleri Edebiyatının tanıtılması, Cengiz Aytmatov'un bir romanının incelemesi
d) Birinci Yeniler ile İkinci Yenilerin karşılaştırılması
e) Günümüz Halk Edebiyatının Genel Özellikleri, bir ozanın eserinin incelenmesi
f) Cümle çeşitlerinin örneklerle anlatılması.
g) Seçilen bir metinden kelime gruplarının çıkarılması.
h) Araştırmaya yönelik okuma hakkında bilgi verilmesi.
i) Kıbrıs Türkleri Edebiyatı' nın araştırılması.
j) Garip Akımı'nın anlatılması.
k) Roman incelemesi.
1) Necip Fazıl ve Şiirinin özellikleri.
m) Edebiyatımızda 1923-1940 arası Türk şiirinin genel özellikleri ve
temsilcileri (örnekleriyle)
n) Orhan Veli ve şiirimize getirdikleri,
o) Necip Fazıl Kısakürek'in "Kaldırımlar" şiirinin tahlil edilmesi
p) Cumhuriyet döneminde memleket şiiriyle Faruk Nafiz Çamlıbel’in
incelenmesi,
q) Sait Faik Abasıyanık ve hikâyelerinde ele aldığı konular
(örnekleriyle)

EDEBÎ METİNLER 1
a) Şiirin şekil unsurlarının örneklerle açıklanması.
b) Müfredattaki şairlerden birinin şiirinin tahlil edilmesi.
c) Şiirin muhteva unsurlarının örneklerle açıklanması.
d) İslamiyet öncesi Türk Edebiyatında şiir.
e) Halk şiirinin örneklerle açıklanması.
f) Divan şiirinde bir gazelin incelenmesi.
g) Cahit Sıtkı Tarancı'da ölüm teması.
h) Roman ve hikaye inceleme. ( Ö. Seyfettin, M. Şevket, Tarık Buğra, R. Nuri)
i) Halk hikâyelerimizden birinin incelenmesi.

EDEBÎ a) Bir tiyatronun incelenmesi.
METİNLER 2 b) Haşim’in bir hatırasının değerlendirilmesi.
c) Gezilen bir yerin kurallarına uygun anlatılması.
d) Montaigne’nin Denemeler’inin okunarak özetlenmesi.

TÜRK a) I. Tanzimat Edebiyatı’nın tanıtılması.
EDEBİYATI b) Yazı türlerinin edebiyatımızdaki ilkleri hakkında bilgi verilmesi. (Roman,
TARİHİ 2 tiyatro, gazete vb.
c) Cahit Sıtkı’da temalar.
d) Orhan Veli ve bir şiirinin incelenmesi.

Ödevlerin değerlendirilmesinde şu ölçütler göz önünde tutulacak, her madde 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

a. Bilgilerde doğruluk.
b. Öğrencinin gözlem gücü.
c. Anlatışta açıklık (içtenlik, inandırıcılık, duruluk)
d. Dilde duruluk (cümle kuruluşu, kelimeleri yerinde kullanma vb.)
e. Yazım.
f. Noktalama.
g. Türe göre başarı.
h. El yazısında okunaklık, özen.
i. Yazının kağıda yerleştirilişi
j. Öğrencinin ödevlerinde öncekilere gösterdiği ilerleme.

11. Söz alan ................., “Derslerimizde konuların uygunluğuna göre araç-gereçleri kullanıyoruz. Derslerin ara-gereçle işlenmesinin yeri tartışılmaz derecede önem taşımaktadır. Öğrencilere öğrettiğimiz konuların daha kalıcı olması için ara-gereçlerden faydalanmak çok önemlidir.” dedi. Söz alan ................., “Öğrencilere ders araç gereçlerinin bakımı, korunması ve kullanımı konusunda gereken uyarıları ve rehberliği yapmalıyız.” dedi.
12. Zümre başkanı .................; zümremizde stajyer öğretmen olmadığı fakat zümremize, geçen yıl ilköğretim okulunda görev yapıp da bu yıl okulumuza gelen yeni branş öğretmenlerine gereken rehberliğin yapılacağını dile getirdi.
13. Öğrencilerin okul ve çevresinde ağız özellikleriyle konuştukları tespit edildi. Bu aksaklığın giderilmesi için diğer zümre öğretmenlerinin de en az bir Türkçe öğretmeni kadar hassasiyet göstermesi gerektiği ................. tarafından belirtildi.
14. Bu maddenin zümremizle ilgili olmadığı için gündemin diğer maddesine geçildi.
15. Lise birinci sınıflara yapılacaklar şu şekilde belirlendi;
a) Ortaöğretim sınıf geçme ve sınav yönetmeliği, disiplin yönetmeliği konularında öğrencilere bilgi verilmesi,
b) Öğrencilere dersler hakkında gerekli bilgilerin verilmesi,
c) Alanlar ve meslekler konusunda bilgilendirmenin yapılması,
d) Öğrencilere yapılacak tanıtım ve yönlendirmenin okul rehber öğretmeni işbirliğiyle yapılması.
16. Bütün zümre öğretmenleriyle birlikte meslekî eğitimin ve sınavsız geçişin öğrencilere kazandıracaklarının anlatımı konusunda birlik sağlanması kararlaştırıldı. Özellikle meslek lisesi öğrencilerine sınavsız geçişin getireceklerinin anlatılması ve teşvik edilmesi kararlaştırıldı.
17. Öğrencilere ilk derslerden başlamak üzere vatan-millet-bayrak ve Atatürk sevgisinin verilmesinin önemine dikkat çekildi. Yıl içerisinde de derslerde konuların yeri geldikçe vatan-millet-bayrak ve Atatürk sevgisinin verilmesinin gerekliliği vurgulandı. Atatürk’ü her yönüyle öğrencilere tanıtmak ve sevdirmek için ders dışı kaynaklar getirilmesinin uygun olacağı belirtildi. Zaten özellikle Atatürkçülük konularının ders planlara yansıtıldığı için bu konuda sıkıntı çekilmeyeceği söylendi.
18. I. Dönem son sınavın Lise-1 Dil ve Anlatım dersi için ortak yapılmasına, sorulacak soruların kısa cevaplı olmasına ve test usulüne uygun olarak hazırlanmasına karar verildi.
19. Zümre başkanı .................; “Biliyorsunuz ki lise son sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersleri eski sisteme göre işlenecek. Müfredata göre haftada 4 saat olan dersin 2 saati kompozisyona, 1 saati edebiyata ve 1 saati de Türk Dili konularına ayrılıyor. Bu sınıflarda bir dönemde 3 yazılı yapıyoruz. Fakat bildiğiniz gibi haftada kompozisyon derslerine daha fazla zaman ayrılıyor. Dolayısıyla Türk Dili ve Edebiyatı dersinden bir dönemde 3 yazılı yerine 2 yazılı yapmamız daha uygun olacaktır.” dedi. Bu karar zümre üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.
Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen 100 temel eser sınıf seviyelerine göre şu şekilde belirlenmiştir:
LİSE 1. SINIFLAR İÇİN

1
M. Kemal Atatürk
-Nutuk

2
Yunus Emre Divanı'ndan Seçmeler


3
Nasreddin Hoca Fıkralarından seçmeler


4
Halk Şiirinden Seçmeler


5
Kerem ile Aslı


6
Hüseyin Rahmi Gürpınar
-Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç

7
Ömer Seyfettin
-Hikâyelerden Seçmeler

8
Mehmet Akif Ersoy
-Safahat

9
Yahya Kemal Beyatlı
-Kendi Gök Kubbemiz

10
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
-Kiralık Konak

11
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
-Yaban

12
Refik Halit Karay
-Memleket Hikâyeleri

13
Refik Halit Karay
-Gurbet Hikâyeleri

14
Halide Edip Adıvar
-Sinekli Bakkal

15
Halide Edip Adıvar
-Mor Salkımlı Ev

16
Reşat Nuri Güntekin
-Anadolu Notlan

17
Reşat Nuri Güntekin
-Çalıkuşu

18
Faruk Nafiz Çamlıbel
-Han Duvarları

19
Peyami Safa
-Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

20
Peyami Safa
-Fatih-Harbiye

21 |
Nihad Sami Banarlı
-Türkçenin Sırlan

22
Necip Fazıl Kısakürek
-Çile

23
Sabahattin Ali
-Kuyucaklı Yusuf

24
Ahmet Kutsi Tecer
-Şiirler

25
Ahmet Muhip Dıranas
-Şiirler

26
Aşık Veysel
-Dostlar Beni Hatırlasın

27
Orhan Veli
-Bütün Şiirleri

28
Cahit Sıtkı Tarancı
-Otuz beş Yaş (Bütün Şiirleri)

29
Sait Faik Abasıyanık
-Kayıp Aranıyor

30
Sait Faik Abasıyanık
-Hikâyelerinden Seçmeler

31
Tank Buğra
-Küçük Ağa

32
Necati Cumalı
-Tütün Zamanı

33
Rıfat Ilgaz
-Karartma Geceleri

34
Haldun Taner
-Hikâyelerinden Seçmeler

35
Aziz Nesin
- Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

36
Sabahattin Kudret Aksel
-Gazoz Ağacı

37
Ord. Prof. Dr. Ali Fuat BAŞGİL
-Gençlerle Baş başa

38
Naki Tezel
-Türk Masalları

39
Beydeba
-Kelile veDimne

40
Cervantes
-Don Kişot

41
Balzac
-Vadideki Zambak

42
Victor Hugo
-Sefiller

43
Goethe -Faust

44
Daniel Daefo
-Robenson Cruzoe

45
John Steinbeck
-Fareler ve İnsanlar

46
M. Selimoviç
-Derviş Ve Ölüm

47
Cengiz Dağcı
-Onlar da İnsandı

LİSE 2. VE 3. SINIFLAR: Yukarıdaki eserlere ilaveten:
Kutadgu Bilig'den Seçmeler


Dede Korkut Hikâyeleri


Mevlana Mesnevî'den Seçmeler
Divan Şiirinden Seçmeler
Evliya Çelebi
-Seyahatnamesi’nden Seçmeler

Samipaşazade Sezai -Sergüzeşt
Halit Ziya Uşaklıgil
-Mai ve Siyah

Ahmet Rasim
-Şehir Mektupları

Ahmet Hikmet Müftüoğlu
-Çağlayanlar

Ahmet Haşim
-Bize Göre

Yahya Kemal B ey atlı
-Eğil Dağlar

Abdulhak Şinasi Hisar
-Boğaziçi Mehtapları

Ruşen Eşref Ünaydın -Diyorlar ki

•Refik Halit Karay Memleket Hikâyeleri
•Refik Halit Karay Gurbet Hikayeleri
• Falih Rıfkı Atay Çankaya
• Falih Rıfkı Atay Zeytindağı
• Nazım Hikmet Memleketimden İnsan Manzaraları
• Şevket Süreyya Aydemir Suyu Arayan Adam
• Memduh Şevket Esendal Ayaşlı ile Kiracıları
• Ahmet Hamdi Tanpınar Beş Şehir
• Ahmet Hamdi Tanpınar Sahnenin Dışındakiler
• Samiha Ayverdi İbrahim Efendi Konağı
• Kemal Tahir Esir Şehrin İnsanları
• Orhan Kemal Eskicinin Oğulları
• Kemal Bilbaşar Cemo
• Samim Kocagöz Kalpaklılar
•Orhan Hançerlioğlu 7. Gün
• Fakir Baykurt Kaplumbağalar
•Faik Baysal Drina'da Son Gün
• Abbas Sayar Yılkı Atı
•Oğuz Atay Bir Bilim Adamının Romanı
• Yusuf Atılgan Anayurt Oteli
•Cemil Meriç Bu Ülke
•Salâh Birsel Boğaziçi Şıngır Mıngır
•Bahattin Özkişi Sokakta
• Eflatun Devlet
• Sokrates Savunma
• Sadi Gülistan
• Dostoyevski Suç ve Ceza
• Gogol Ölü Canlar
• Turgenyev Babalar ve Oğullar
• Tolstoy Savaş ve Barış
• Gustav Flaubert Madam Bovary
• Charles Dickens İki Şehrin Hikâyesi
• Knut Hamsun Açlık
• Jack London Beyaz Diş
• Rabindranath Tagore Gora
•Ernest Hemingway Çanlar Kimin İçin Çalıyor
• William Faulkner Ses ve Öfke
• İvo Andriç Drina Köprüsü
• Paniat İstrati Akdeniz
• Cengiz Aytmatov Beyaz Gemi
• Cengiz Aytmatov Gün Olur Asra Bedel
20. Zümre başkanı ................., iyi ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçmesi dilekleriyle toplantıyı bitirdi.

................. ................. .................
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni


................. ................. .................
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmeniUYGUNDUR
…/09/2007
……………………………….
Okul Müdürü