Ad olmadıkları halde cümlede ad yerine kullanılan, adların yerini tutan sözcük ve eklere zamir denir.
Zamirler, ad soylu sözcüklerdir. Kullanımları bakımın*dan adlarla en çok benzerlik gösterenlerdir.

* Adlar gibi ad durum eklerini alırlar:
O senden daha düzenliydi.
Ötekini taşıyacaktın.
Kendine biraz çekidüzen ver.
Zamirler tamlama kurmak için-kullanılabilir:
Sizin kapı kilitliydi.
Gelenlerin birçoğu askerdi.
Bunun şurası pek hoşuma gitmedi.
* Zamirler tek başlarına veya oluşturdukları tamlama*ların içerisinde cümlenin çeşitli öğelerini oluşturabilir*ler:

Bu beni çok etkilemişti.
Zamir-özne Zamir-nesne

Oradan iki gün önce ayrıldım.
Zamir-dol.tüm.

Yanılmıyorsam beni soran sizdiniz.
zamir-nesne zamir-yüklem

Zamirler, sözcük olan zamirler ve ek durumundaki zamirler olarak incelenebilir:

Sözcük durumundaki zamirler:
* Kişi (şahıs) zamirleri
* İşaret (gösterme) zamirleri
* Belgisiz zamirler
* Soru zamirleri

Ek durumundaki zamirler:
* İlgi zamiri
* İyelik zamirleri

A) KİŞİ (ŞAHIS) ZAMİRLERİ:
Kişi adlarının yerini tutan sözcüklerdir. Türkçede kul*lanılan kişi zamirleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Tekil
Çoğul
1. Kişi
Söz söyleyen
Ben
Biz
2. Kişi
Söz söylenen
Sen
Biz
3. Kişi
Anılan-Hakkında söz söylenen
0
Onlar

Ben de bildim şu dağların şahısın,
Yücelerden yüce gördüm
Erbapsın sen yüce Tanrı

Uyarı:
Eylemler, kişi zamirlerinin karşılığı olan ekleri alırlar. Bu eklere kişi ekleri denir.

Gidiyorum kömür gözlüm elveda.
(ben)
Ağlasam sesimi duyar mısınız?
(siz)

* Bu ekleri iiyelik zamirleriyle karıştırmamalıyız.
"Kendi" sözcüğü tek başına kullanılabildiği gibi al*dığı eklerle istenilen kişi zamirinin yerine de kulla*nılabilir:


Tekil
Çoğul
1. Kişi
Kendi - m
Kendi - miz
2. Kişi
Kendi - n
Kendi - niz
3. Kişi
Kendi - si
Kendi - leri

* Kendi sözcüğü öteki kişi zamirleriyle öbekleşerek kullanıldığında pekiştirme görevi yapar. Özneyi pe*kiştirir. Pekiştirme görevli kullanıldığı zaman kendi*sinden önce gelen kişi zamiriyle öbekleşip birlikte tek bir özneyi oluşturmaları gerekmektedir.

Bu elbiseyi sen kendin beğendin.
Bu işi biz kendimiz de yapabiliriz.

* Kişi zamirleri adlarla birlikte tamlama oluşturabilir. Tamlayanı kişi zamiri olan ad tamlamalarında tam*layan görevli kişi zamiri düşebilir:

Sizin sorununuzla ben ilgilenirim.
Ad tamlaması
Tamlayan-Kişi zamiri

Sorununuzla ben ilgilenirim.
Tamlayanı (sizin) düşmüş
ad tamlaması

* Tamlayanı düşmüş ad tamlamalarının bazıları hem ikinci tekil hem de üçüncü tekil kişi anlamı yansıtır. Böyle kullanımlarda anlam belirsizliği olur. Buna yol açmamak İçin tamlayanı kullanmak gerekir.

Elbiselerini bana getirdi. -> Bu cümledeki altı çizili sözcük "tamlayanı düşmüş ad tamlamasıdır" An*cak iki ayrı anlam çıkarılabileceği için anlam belir*sizliği vardır.
I. (onun) elbiselerini bana getirdi.
II. (senin) elbiselerini bana getirdi.

Sözlerinize pek güvenmiyorum.
Bu cümlede "Sizin" tamlayanı kullanılmaz.

B) İŞARET (GÖSTERME) ZAMİRLERİ:

Adların yerini işaret yoluyla tutan sözcüklerdir. Türkçede kullanılan başlıca işaret zamirleri şunlardır: Bu, şu o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki, diğeri, böylesi, söyleşi, öylesi, bura, şura, ora...Buralarda mekân tutup kalınmaz.

Biz şuna bakıyoruz, siz ötekine bakın.

Bu tam bana göre.

Diğerleri gelecekti.

Çocuklar ötekini beğeniyor.


Uyarılar:1. ."O" ve "onlar" sözcükleri hem kişi hem de işaret zamiri olarak kullanılmaktadır. Bu sözcükler insan*ları anlatmak için insan adı yerine kullanılırsa "kişi zamiri", insan dışındaki bir varlığın adının yerine kullanılırsa "işaret zamiri" sayılır.Oda bu büroda çalışmak istiyordu.

Kişi zamiriBu konuda onlar bizi destekliyor.

Kişi zamiriOnlaçöpe atacaktım.

İşaret zamiriSiz bilirsiniz ama o daha ucuzdu.

İşaret zamiri2. İşaret anlamlı sözcükler, zamir olabildikleri gibi sıfat da olabilirler. Bir addan önce kullanılarak o adla tamlama oluşturan işaret sözcükleri sıfat, tek başla*rına kullanılarak bir adın yerini tutan işaret sözcük*leri ise zamirdir.Ötekiyol daha uzun ve yorucuydu.

SıfatÖtekihem ucuz hem de kaliteli.

ZamirBen o çocuğu tanımıyorum.

Sıfatİnan oçok kurnazdı.

Zamir3. "O, onlar" dışındaki işaret sözcükleri insan adının yerine kullanılsalar da kişi zamiri sayılamazlar. Çün*kü Türkçede kişi zamirleri sadece "ben, sen, o, biz, siz, onlar, kendi" sözcükleridir.Bu sene de şubaşkan olsun.

işaret zamiriÖtekinitemsilci seçtik.

İşaret zamiriC) BELGİSİZ ZAMİRLER:

Varlık adlarının yerini kesin olarak değil de yaklaş • olarak tutan, göreceli anlamlı sözcüklerdir. Kimse, her*kes, bazısı, hepsi, tümü, çoğu, falan...vbEşyanın çoğunu ben taşıdım.

Birkaçımız burada bekleyeceğiz.

Herkes ayaktaydı.

Fazlasını attık.

Bizi kimse görmedi.

Birçoğumuzu sorguya aldılar.Not:

Adlardan sonra gelerek adlarla birlikte ikileme oluşturan ve "yakıştırmaca" olarak adlandırılan sözcükler de bele*şiz zamirdir.Çocuk mocuk istemiyorum.

Sizinle iş mis. yapılmaz.

Ortalıkta araba maraba yoktu.D) SORU ZAMİRLERİ:

Varlık adlarının yerini soru yoluyla tutan sözcüklere • Kim, kaçı, hangisi, nerede, ne... vb.Yemekten sonra ne alırdınız?

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Hangisine karar verdiniz?

Bu akşam nerede toplanacağız?

Çocukların kaçı kızamıktı?

Şu yaşlı adam neyiniz olur?Uyarı:

* Soru zamirleri ad durum eklerini alarak kullanılabi*lirler.

* Soru sözcüklerinin zamir olup olmadığını anlayabil*mek için kullanıldığı cümlede yerine uygun bir ad getirilebilip getirilememe özelliğine bakarız. Ad getirilebiliyorsa soru sözcüğü zamirdir.Bu sorunla kim ilgilenecek?

Eda

Hangisinialmak istiyorsunuz?

Evi

Bu dolaba ne yerleştirelim?

bardakları

Nerede toplanacaksınız?

ParktaE) İLGİ ZAMİRİ:

Ad tamlamalarında tamlananın yerine kullanılan "-ki' ekidir.

Sizin ev çok güzel; bizim ev biraz dar.

Tamlayan Tamlanan Tamlayan TamlananSizin - ki çok güzel; bizim - ki biraz dar.

(ev) (ev)Kardeşimin - ki birden kırıldı.

(kalemi)Örneklerde görüldüğü gibi tamlayanın sonundaki "-ki" yi çıkarıp yerine tamlanan görevli bir ad getirebiliyo*ruz.Uyarı:

Zamir olan "-ki" ile sıfat yapan "-ki" karıştırılmamalı*dır. Sıfat yapan "-ki" eklendiği adı kendisinden sonra gelen adın sıfatı yapar.Üstteki çocuk hastaydı,

sıfat ad

O gün cebimdeki para tükenmişti.

sıfat adOkulunki daha ucuzdu.

İlgi zamiri (okulun kooperatifi)F) İYELİK ZAMİRLERİ:

İsim soylu sözcüklerin sonlarına getirilerek sahiplik kavramı kazandıran; o varlıkların, kavramların kime ait ol*duğunu bildiren eklerdir. "Benim, senin, onun, bizim, si*zin, onların" sözcüklerinin yerini tutar.

iyelik eklerini (zamirlerini) aşağıdaki tabloda daha iyi görürüz.
TEKİL
ÇOĞUL
1. Kişi
-ım, -im...
-ımız, -imiz...
2. Kişi
-ın, -in...
-iniz, -iniz...
3. Kişi
-ı, -i...
-lan, -Ieri...

Okulumuz Dicle'nin durgun sularına bakıyordu. (Bizim)

Üç gün önce kardeşi geldi, (onun)

Eviniz çok güzelmiş, (sizin)